Logo
Sākums twitter skype Saziņa
Kreisais banneris

Apraksts

KARJERAS NOMETNES

Organizēšanas mērķis ir veicināt aktīvu, izglītojošu, sportisku un veselīgu dzīvesveidu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanu, paralēli apgūstot ar profesionālo karjeru saistītas prasmes un iemaņas. Nometnes beigās katrs dalībnieks saņem sertifikātu par konkrētu profesionālo prasmju apguvi nometnes laikā.

Pieteikties

NOMETNES DARBĪBAS PRINCIPI

  • organizēt lietderīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu specializētajās karjeras nometnēs, līdztekus popularizējot un veicinot aktīvu, saturīgu un veselīgu dzīvesveidu;
  • sniegt iespēju bērniem un jauniešiem atklāt un attīstīt sevī personīgos talantus, pilnveidot prasmes un nostiprināt kompetences;
  • attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus, papildināt zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas dzīvē un profesionālajā jomā;
  • apzināt Latvijas darba tirgus iespējas un izprast ES darba tirgus īpatnības, iepazīt un apgūt darba ņēmēja rīcību un iespējas tajā

Drošība: Nometnes tiek organizētas saskaņā ar MK noteikumi Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
MK Noteikumi

Atbildība: Par nometnēm atbildīgā persona Evita Kovaļa ir pabeigusi Valsts izglītības satura centra organizētos nometņu vadītāju kursus, par ko varat pārliecināties šeit: http://nometnes.gov.lv/leaders/view/id/3517

Katrs instruktors un pasniedzējs veic visus piesardzības pasākumus un atbild par katru dalībnieku atsevišķi un visiem kopā.

Spēju un talantu attīstīšana: Dalībniekiem tiek radīta iespēja attīstīt kādas apslēptās spējas, ļaujot radoši izpausties un apgūstot tādas prasmes kā:

PRAKTISKĀS PRASMES ZINĀŠANAS PROCESU PRASMES VĒRTĪBA/PERSPEKTĪVA
Pratiskās darba tirgus prasmes Inovāciju Vizualizācija, Scenārija veidošana Riska uzņemšanās
Jaunrades prasmes Materiālu Izpēte, Intuitīvā domāšana un rīcība Oriģinalitāte
Komerciālās prasmes Tirgus Analizēšana un prioritātes noteikšana Nākotnes virzienu paredzēšana
Prezentēšanas un noformēšanas prasmes Tehnoloģiju Ieinteresēto pušu (uzņēmuma vadības) prasību izpratne un līdzsvarošana Attiecību radīšana un kontrolēšana

banneris
banneris