Logo
Sākums twitter skype Saziņa
Kreisais banneris

Skolām

Profesionālās pilnveides programma*- Jaunatnes profesionālā orientācija „Komercprasmes” (IZM licences Nr. P-2966)

APRAKSTS

Inovatīvā programma paredzēta skolēna/jaunieša attīstībai, ietverot darbības, kas ceļ spējas efektīvi strādāt un izkopt savas kompetences, prasmes un iemaņas, tā palielinot darba ražīgumu, karjeras iespējas un konkurētspēju darba tirgū kā arī izpratnes veidošanu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai.

PRASMES- programmā apgūstamo prasmju sadalījums 6 profesionālo macību moduļos balstoties uz darba tirgū pieprasītākajām prasmēm un kompetencēm:

 • Laika plānošanas prasmes (efektivitātes instrumenti un to pielietošana, laika zagļi u.c.)
 • Biroja darba prasmes (dokumentācijas plūsmas vadība, nomenklatūra, arhivēšna, biroja darba vadība)
 • Uzņēmējdarbības prasmes (komercdarbības formas, partnerība, mērķi un to izvirzīšana, kapitāls)
 • Grāmatvedības prasmes (finansu plūsmas virzīšana, Latvijas nodokļu specifika)
 • Mārketinga prasmes (reklāmas psiholoģija, klientu apkalpošana, sabiedriskās attiecības)
 • Vadībzinības prasmes (pārdošanas vadība, personālvadība, merčendaizings, telemārketings)
 • Prakses darbs dalībnieka izvēlētajā specializācijā un dažādi profesionālās/psiholoģiskās piemērotības testi
 • Videoekskursijas prestižākajos Latvijas vai starptautiskos uzņēmumos
 • Tiek novērtētas savas personiskās prasmes- rakstura īpašības, kas vistiešākajā veidā raksturo katru no mums, parāda, kādi mēs esam. Personiskās prasmes, kuras mums piemīt, ir tieši tās īpašības, kas padara mūs unikālus un atšķirīgus, un ne reti tieši šīs īpašības ir arī tās, kas nosaka, ka cilvēks būs vai nebūs piemērots kādai noteiktai profesijai vai darbam. Personiskās prasmes veido gan raksturu, gan uzvedību, gan arī darba stilu:

Pašpaļāvības prasmes – tās ir prasmes, kas demonstrē tavu patstāvību darbā. Ir būtiski apzināties sevi, savas stiprās puses, prast izvirzīt prioritātes un sasniedzamos mērķus, organizējot resursus, darbu. Pašpaļāvību raksturo arī tas, kā tu proti pārskatīt, izvērtēt savu pieredzi un kā mācies no tās.

Sociālās prasmes – tās ir prasmes, kas demonstrē tavu spēju efektīvi komunicēt gan mutiski, gan rakstiski, tāpat spēju strādāt komandā, izprast citu cilvēku noskaņojumu, kā arī uzņemties vadību un līdera lomu.

Vispārējās prasmes – šīs prasmes var izmantot dažādās situācijās atšķirīgās jomās. Tās ir, piemēram, problēmu risināšanas prasme, elastība, radošums u.tml. Arvien biežāk šai kategorijā iekļauj arī prasmi strādāt ar datoru.

Specifiskās prasmes – tās ir attiecināmas uz prasmēm, zināšanām izvēlētajā profesionālās darbības jomā, un tās tiek apgūtas gan studiju laikā, gan arī vēlāk, strādājot noteiktā jomā. Piemēram, grāmatvedim ir jāprot apieties ar kādu noteiktu grāmatvedības programmu, pedagogam jāspēj strādāt ar lielu auditoriju utt.

IEGUVUMI- apgūstot programmu:

 • skolvadības sistēma Mykoob sniedz modernu mācību risinājumu un mūsdienīgā pieeju programmas inovatīvā norisē, nav papildus jāvelta savs laiks teorijas apguvei no mācību grāmatām- power pointa lekcijas ar audioierakstu;
 • zināšanas, kompetences un prasmes, kuras pēc vidusskolas beigšanas sekmīgi var izmantot, lai konkurētu darba tirgū vai uzsāktu komercdarbību;
 • formējas apzināta nākamās profesijas vai darbības sfēras izvēle;
 • nodrošinājums ar unikāliem un augstvērtīgiem programmas apguves materiāliem, kuri var kalpot kā rokasgrāmata profesionālās karjeras gaitās;
 • iespēja iepazīt Latvijas un ārvalstu augstskolu studiju procesu piedāvājumus un risinājumus, tādējādi mērķtiecīgāk izdarīt studiju virziena izvēli;
 • iespēja videoekskursiju veidā prestižākajos Latvijas un starptautiskos uzņēmumos gūt priekšstatu par teorētisko zināšanu pielietošanu konkrētā sfērā, amatā, nozarē utml.;
 • Skolas izlaidumā vēl viens zināšanu apliecinošs dokuments- profesionālās pilnveides apliecība (MK Noteikumi, Apliecība, Sekmju izraksts)
 • darba devēju atzinīgi vērtēts ieraksts personīgajā CV.

PIEEJAMĪBA- tieši izglītības kvalitātei piemīt būtiska nozīme cilvēka dzīves un darba iespēju noteikšanā Latvijā. Veidojoties izglītības tirgum, pieeju augstākiem izglītības līmeņiem nosaka ģimeņu spēja vai nespēja apmaksāt attiecīgo izglītību, taču profesionālās pilnveides programma- Komercdarbinieka prasmes ir veidota tā, lai maksimāli būtu pieejama katram interesentam, neatkarīgi no atrašanās vietas valstī. Maksa par katru moduli noteikta 35,- Ls (apgūstot 5 moduļus, 6 tiek piedāvāts bezmaksas)

IEGULDĪJUMS- Licencēta (IZM licences Nr.P-2966) Profesionālās pilnveides programma Jaunatnes profesionālā orientācija „Komercprasmes” ir veidota kā 6 moduļu programma. Maksa par katru moduli noteikta 35,- Ls (apgūstot 5 moduļus, 6 tiek piedāvāts bezmaksas)

NORISE

 1. Programma tiek nodrošināta caur skolvadībus sistēmu Mykoob. Dalībskola tiek reģistrēta kā Profesionālā karjeras institūta struktūrvienība.
 2. No dalībskolas tiek piesaistīts pedagogs- moderators starp programmu un audzēkņiem.
 3. Tiek slēgts trīspusējs sadarbības līgums- Profesionālās karjeras institūta pārstāvis, Skolas pārstāvis un Pilngadīgs programmas dalībnieks vai Nepilngadīga programmas dalībnieka likumīgais pārstāvis.
 4. Dalībnieks veic samaksu par katru moduli uz līgumā norādīto kontu.
 5. Ar pedagogu tiek slēgts apmaksas līgums par veicamajiem pienākumiem.
 6. Ar skolu tiek slēgts telpu nomas līgums.
 7. Pedagogs un audzēkņi saņem pieejas datus sistēmai Mykoob savā e-pastā un notiek reģistrēšanās.
 8. Pedagogs reģistrē katru nodarbību, fiksē apgūto, atzīmē apmeklētību un veic vērtēšanu.
 9. Pedagogs ar audzēkņiem vienojas par nodarbību laikiem un biežumu.
 10. Pedagogam ir pieeja pilnīgi visiem materiāliem- Power pointa audiolekcijām, skolēna konspekta materiālam, skolēna patstāvīgo darbu materiālam un papildus šiem materiāliem ar gatavām atbildēm.
 11. Skolēnam ir pieejami Konspekta materiāli un Patstāvīgo darbu materiāli bez atbildēm.
 12. Katrā modulī ir 40% teorētiskās nodarbības- Audio Power pointa lekcijas+konspekta materiāls un 60% Prakstikās nodarbības- Prakstisko nodarbību materiāls+uzdevumi, kas pietuvināti reālajai darba videi.
 13. Nodarbības katrā modulī tiek organizētas pamīšus- teoētiskā un prakstiskā nodarbība, bet moduļa beigās- vairākas papildus prakstiskās nodarbības. Dalībnieks klausās audio power pointa lekciju un izstrādā konspekta materiālu, nākamā nodarbībā izmantojot konspekta materiālu izstrādā patstāvīgā darba uzdevumus.
 14. Dalībnieki katra moduļa beigās noskatās videoekskursijas.
 15. Profesionālās karjeras institūts sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu augstskolām iespēju robežās atspoguļo augstskolu vidi, studiju norisi u.c.ar augstāko izglītības ieguvi saistītus procesus.
 16. Programmas apguves laikā iespējami dažādu konkursu un projektu darbu nolikumu izsludināšana, dalībnieki piedalās sev interesējošos, jo dalība nav obligāta.
 17. Dalībnieks saņem Profesionālā Karjeras institūta Mācību centra sertifikātu pēc katra apgūtā moduļa. Sertifikāts
 18. Pēc 6 moduļu apguves un noslēguma darba veikšanas, dalībnieks saņem profesionālās pilnveides programmas beigšanas apliecību.

NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS- mūsdienu darba tirgus realitāte ir samērā augstais bezdarba līmenis un konkurence praktiski visās darba jomās. Tādos apstākļos, kā likums, lielākas darbā iekārtošanās izredzes un iespējas izvēlēties sev tīkamu darbu, ir profesionāļiem, kuriem piemīt vispusīga izglītība, kvalifikācija un gatavība papildināt savas zināšanas, prasme pielāgoties jaunām prasībām. Turklāt izglītība, neatkarīgi no tās satura, ir vērtība pati par sevi, jo mācoties izglītojamais apgūst ne tikai zināšanas, bet arī iemaņas mācīties, kas labi noder turpmākās profesionālās karjeras veidošanā.

VĒRTĒJUMS- programma ir uzskatāma par sekmīgu, ja pēc tās apguves skolēniem/jauniešiem ir palielinājusies motivācija nopietni domāt par profesijas izvēli vai savas komercdarbības uzsākšanu. Bija gadījumi, kad skolēni programmas beigās saprata, ka līdz tam domājuši izvēlēties profesiju, kas tiem īsti nemaz nav piemērota. Arī šāds rezultāts vērtējams pozitīvi, jo skolēni/jaunieši sāk pārvērtēt savas izvēles, kas reizēm balstītas uz nepilnīgām zināšanām un emocijām. Rezultāti liecina, ka sākotnēji lielais vairums skolēnu/jauniešu vispār nav nopietni domājuši un analizējuši savu turpmāko profesijas vai nozares izvēli. Pabeidzot programmu, vērojama pastiprināta interese par savām nākotnes karjeras iespējām. Izcils rādītājs ir tas, ka programmas absolventi iesaka šo programmu arī citiem saviem vienaudžiem.

*- … profesionālā pilnveide — profesionālās izglītības īpašs veids, kas personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes; [izraksts no 10.06.1999. likuma "Profesionālās izglītības likums"( ar grozījumiem).]

Pieteikties

banneris
banneris