Logo
Sākums twitter skype Saziņa
Kreisais banneris

Kas mēs esam

Mūsu misija

Saglabāt Latvijas cilvēkkapitāla bāzes vērtību un kāpināt tā ražīgumu līdz ES vidējam līmenim, attīstot prasmes, kas sekmē jaunradi, elastību un līdzdalību darba tirgū un kļūt par vienu no līderiem jauniešu un pieaugušo karjeras izglītības pieejamības un izmantošanas ziņā, palīdzot rast atbildes uz jautājumiem par karjeras veidošanu, izglītību un profesijas izvēli.

 

Mūsu mērķis

 

Būt palīgs, atbalsts, domubiedrs, mūsdienu paaudzes attīstībai karjeras kontekstā. Ar momentānu reakciju uz darba tirgū esošajām tendecēm, kuras bieži vien mainās tik strauji, ka Latvijas svarīgākais resurss- cilvēkkapitāls un jaunrade – viens no būtiskākajiem attīstības dzinuļiem- nespēj tik strauji šīm tendencēm pielāgoties, ka ir nepieciešams vidutājs. Karjeras kontekstā jaunrade izriet no spējas radīt jaunas idejas, jēdzienus, metodes, rīcības formas vai arī sasaistīt esošās idejas, konceptus, metodes un rīcības jaunā veidā.

 

Mūsu loma

 

Ar kompetentiem darbiniekiem- profesionāļiem un sava amata lietpratējiem, iesaistot nozaru praktiķus un speciālistus, piesaistot ārzemju ekspertus un valsts pārvaldes institūcijas, ir uzņēmies šo lomu- pastāvīgi sekot līdzi tendencēm un izmaiņām darba tirgū, vienlaikus ar līdzsvarotu ekonomikas, sociālo un vides aspektu ievērošanu, radīt jebkuram potenciālam vai esošam darba tirgus dalībniekam, iespēju pilnveidoties un pielāgoties darba tirgus izmaiņām, prasībām un tendencēm vai mērķtiecīgi un savlaicīgi sagatavoties startam darba tirgū.

 

Mūsu prioritāte

 

Kvalitatīva, visa mūža garumā pieejama un uz radošumu un darba tirgu orientēta izglītība, kas ir 21. gadsimta nepieciešamība – tā ļauj reaģēt uz globālās konkurences un demogrāfijas izaicinājumiem un ir viens no priekšnoteikumiem konkurētspējai darba tirgū.

 

Mūsu atbildība

 

Profesionālais karjeras institūts ikvienam sniedz iespēju izprast, kādā Latvijā gribam dzīvot, kādi lēmumi mums jāpieņem šodien, lai varētu dzīvot labāk rīt, jo cilvēkkapitāla vērtību raksturo tā zināšanu, spēju un talantu bāze, izmantošana un produktivitāte. Tieši izglītības, pārkvalifikācijas un darba iespēju plaša pieejamība ir veids, kā būt sociāli un ekonomiski patstāvīgam strauji mainīgajā globālajā ekonomikā.

 

Ja esi gatavs mainīties, meklēt jaunus risinājumus un īstenot drosmīgus mērķus, tad nāc mums līdzi!


banneris
banneris